Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kalustepinnoite Korhonen Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.11.2018. Viimeisin muutos 22.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kalustepinnoite Korhonen Oy (y-tunnus: 0432526-7)
Reino Korhonen
Teollisuustie 4
81100 Kontiolahti
p. 040 564 7996
reino.korhonen@kalustepinnoite.com

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt
Kalustesuunnittelija
Jaana Räsänen
jaana.rasanen@kalustepinnoite.com
p. 050 371 5090

Toimitusjohtaja
Reino Korhonen
reino.korhonen@kalustepinnoite.com
p. 040 564 7996

3. Rekisterin nimi
Kalustepinnoite Korhonen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus. Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Kalustepinnoite Korhonen Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterinä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
• Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
• Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
• Laskutus ja maksunvalvonta
• Sopimus- ja muiden lupausten ja velvollisuuksien täyttäminen
• Rekisterin pitäjän tuotteiden ja palvelujen markkinointi

5. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Yritysasiakkaat: Yritys ja y-tunnus, yhteyshenkilö, posti- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivut, tiedot ostetuista tuotteista/palveluista, laskutustiedot, asiakkaan vapaaehtoisesti antamat tiedot esim. messuilla tai muissa tapahtumissa

• Yksityisasiakkaat: Yhteyshenkilö, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot ostetuista tuotteista/palveluista, laskutustiedot, asiakkaan vapaaehtoisesti antamat tiedot esim. messuilla tai muissa tapahtumissa

6. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen jaana.rasanen@kalustepinnoite.com tai reino.korhonen@kalustepinnoite.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekisteristä sekä mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Luovutamme tietoja tarvittaessa tavarantoimittajillemme ja yhteistyökumppaneillemme tuotteiden/palvelujen toimittamiseksi. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Kalustepinnoite Korhonen Oy:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

• Fyysinen suojaus: Toimitilojen lukitus

• Sähköisen materiaalin suojaus: Käyttöoikeudet, salasanat, virustentorjunta, palomuuri

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne rekisteröidyltä itseltään saadaan ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Asiakas- ja markkinointirekisteristä poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) vuoden jälkeen pl. kirjanpitoon liittyvä aineisto.

11. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Kalustepinnoite Korhonen Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi. Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

12. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

14. Muutokset
Pidätämme kaikki oikeudet muuttaa tämän selosteen sisältöä tai poistaa siitä kohtia, milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen. Julkaisemme verkkosivustolla uusimman version tästä yksityisyys- ja tietosuojaselosteesta.

Yhteistyössä

carlo-casacrande mellano otoson ecolam rmokkiKensapuu